Verification: 03703ab86c189f7c مهره مار چیست - ایران دعا | بزرگترین سایت و مرجع دعا درمانی | بخت گشایی | رزق و روزی | کارگشایی

مهره مار چیست

🔘 مهره مار چیست؟
🌀 در آمیزش فصلی مارها با یکدیگر (دقیقا بعد از آمیزش ) غضرفی از بالای چشمان مار و از نزدیکی رسنگاه مار ترشح میشود که بعد از مدتی به شکل تکه استخوانی درمی آید و به آن مهره مار میگویند و نیش مار و مهره قهوه ای رنگی که از بدن مار بیرون کشیده میشود و دعاهایی مخصوص این مهره میباشد که باید بران خوانده شود و برای شخص صاحب مهره نوشته شودو این دعا و مهره ها باهم باید نزد شخص بماند
🌀 تاثیرات مهره مار:
⚜ مهره مار با توجه به اینکه در زمان جفت گیری مارها و در اثر فرایند انرژی مغناطیسی بوجود می آید بیشتر در اعصاب و روان آدمی تاثیر میگذارد, با توجه به مستندات بهترین و بیشترین تاثیرات را مهره مار
🌀 در تمدد اعصاب , رسیدن به خودباوری و اعتماد به نفس مطلوب
البته نباید از دیگر تاثیرات مهره مار و دعاهای آن غافل شد از جمله:
روابط اجتماعی – محبوبیت – اقبال خوب – محبوبیت و جذابیت بین جنس مخالف – زبانبندی – طلسم محبت – کلید خوشبختی – اعتماد به نفس – آرامش روحی روانی – ثروت -رونق کسب و کار- گره گشایی مشکلات – گشایش بخت و آشتی زن و شوهر معروف است همچنین برای بالا بردن اعتماد به نفس ، جذابیت ، زبان بندی اطرافیان ، آرامش قلبی و چندین مورد دیگر به کار می رود.
برای سفارش مهره مار🐍کبری اصلی به آیدی زیر‌مراجعه کنید

 

مهره_مار_چیست

سوال بسیاری ازدوستان درمورداین مهره ها که از جفت گیری مارهای ماده ونر تشکیل میشود.مهره مار نر .دارای انرژی مثبت .ومهره مار ماده دارای انرژی منفی است که مانندآهن ربا عمل میکنند .یعنی این دومهره نروماده دوجفت را بسوی عمل جفت گیری جذب میکندوباعث ادامه نسل مارها میگردد.اندازه این مهره ها حدودا به اندازه ۲ عددلپه معمولیست وبعدازجفت گیری این مهره ها از سرمار جداشده وبرروی زمین می افتدواگر کسی بتواند بموقع درزمان جفت گیری مارها مراقبت کند وبه محضی که این مهره ها ازسرمارها بیوفتد وبه مدت ۴۰ چهل روز به همراه خودداشته باشد واورادخاصی برروی ان مهره ها بخواند مغناطیس طبیعی بدن با مغناطیس مهره مارهماهنگ شده وتقویت میشودوشخصی که این مهره مارها راداردبواسطه آن میدانی به واسطه داشتن این مهره وآثاربیشماری را برای خودرقم میزند.برای همین است که ازقدیم اگرکسی سخنش درروداشت میگفتندمهره ماردارد.
علاوه بر این بارمغناطیسی مهره ماربرای دارنده این مهره ها اعصاب رابطرزعجیبی ریلکس وآرام میکند.واسترس های بیخود ویا آگاهانه را می زدایدکه دارنده مهره هرگزآنهاراتجربه نکرده است .واعتمادبنفس آثاردیگراین مهره ماراست وفردوقتی باشخصی ارتباط برقرارمیکندایجادمیکند.وتقریبا همه ازخط این شخص عبورنمیتوانندبکنند.بخاطرهمین است اگرشخصی که عصبانی باشدتا وقتی چشمش به شما افتادسریع ارام میشود.واصلا شیفته شما میشوند.ومدام دوست دارنددرکنارشما باشند.که خیلی ازمردم بخاطرفعل های حرام به این مهره رومی آورند اما تا شما اورادمخصوص این مهره هارا تا چهل روزنخوانید تاثیرزیادی نمیبینید.
#پرسش_و_پاسخ
مهره مار اصلی چگونه تهیه میشود.
بایدعرض کنم .افرادنترسی هستند که به جمع اوری مارها رومی اورند اما چون تعدادمارها زیاداست نمیدانندمهره مارنروماده کدامشون مربوط به این دومار هست .لذا بایدمارهای نروماده را جفت جفت درجایی نگهداری کنندکه بداننداین دومهره مشخصا مال همین نروماده هست .اما متعاسفانه بخاطرسودکلان ازاین مسئله مهم چشم پوشی میکنندوفقط مهره هاروجمع میکنندومیفروشند.ومیبینیم که هرکسی گرفته ناراضیه چون اثراتش را نمیبیند.وبازهم بایدعرض کنم متعاسفانه کانال های فروش مهره مار .۹۹ درصدشان اصلا نمیدانندمهره ماراصل هست یانه .وهرچی که باشه بخاطرفروش میگوینداصل هست وبه مشتری میدهند.وعده ای هم که مهره ماررا اصلا ندیده اندتنها بخاطراینکه مشکلشون حل بشه به هرچیزی راضی میشوند.
یکی ازمهم ترین مسائل دراین مهره ها بایدبدانیدکه این دومهره از همان دومارنروماده ای باشدکه جفت گیری کرده اند.
اندازه مهره های مار مونث تقریبا دوبرابر لپه ومهره مار نر .حدودا سه برابرلپه میباشد(دربرخی مواردنادرشایدیک اندازه باشند ویا مهره مونث بزرگتراز مهره مارمذکرباشد.ومهره مارهایی که رنگ روشن تری دارددارای ارزش بیشتریست .ومهره ماری که سیاه شده باشدمعمولا نشان از قدیمی بودن جفت گیری را به ما نشان میدهد.واصلا قابل استفاده نیست .حال بماندمهره مارهای تقلبی درفروشگاه های مهره ماربی دادمیکند.
مهره مار اصل .شبیه یک نوع صدف دریائیست .که چون شباهت زیادی به استخوان های بدن ماردارداززمان های قدیم تا کنون مهره مارلقب گرفته است ونزدبزرگان وشیوخان عرب مثل راز سربه مهری داردکه فاش نمیکنندرازاین مهره ماراصل را .
مهره مار اصلی فقط یک نوع است که ازسواحل دریا ها یا اب های گرم وشور یافت میشودوخواص ماورائی این مهره بسیاربسیاربالاست .که ازحوصله این قسمت خارج است .
#چگونه_بفهمیم_مهره_مار_اصل_است
ببینید یک ترفند فروشگاه های اینت

رنت دارند وبخاطراینکه شمارا متقاعد کنند .میگویند مهره های ماررا داخل سرکه می اندازیم اگر این دومهره بهم نزدیک شدندیعنی اصل است؟!!
مطلقا گول اینکار را نخورید چون اگر شما ۲ تکه سنگ را داخل سرکه بیندازید خواهیددیدکه این دوتکه سنگ بی ارزش بهم نزدیک میشوند .منظورسنگ به همان ابعادمهره مار .پس مراقب باشیدگول نخورید
چون اثرات مهره مار دقیقا دراین چهل روزاست .اگردراین چهل روز اثراتی دیدیدکه اصل است والا تقلبیست .البته ذکرمخصوص بایدروی مهره مارها خوانده شودتا اثرکند.
درکل دنیا ۳ نوع مهره مارداریم .
اول _مهره مار آبزی .که بفوردرفروشگاه های ایران وکانال های ایرانی بفوردیده میشود
دوم_مهره مارهندی .
سوم_مهره مارهندی شبرنگ

هرچندمیدانم بعدازاین پست خیلی ازکانال ها ازحقیردلخورمیشوندویا بعضی ازفروشندگان ازما دلگیر اما حقیقت همیشه تلخ بوده ومن تنها به سئوال های کاربران پاسخ داده ام .ومنظوردیگری نداشته وندارم

درباره سایت بزرگ طلسم در ایران
سایت طلسم اینفو بزرگترین مجموعه طلسم و محفل جادوگری در ایران است که طلسمات سخت و با تاثیر قوی را انجام می دهند. از جمله طلسماتی که می توانیم برای شما انجام دهیم می توان به لیست زیر اشاره کرد:
1. طلسم یهودی
2. طلسم صبی
3. طلسم هندی
4. طلسم مصری
5. طلسم ایرانی
6. طلسم عربی
7. طلسم مصری
8. و ….
طلسمات توسط اساتید در هر مذهب نوشته می شوند که همین امر باعث می شود تاثیر طلسمات 100% باشد. سایت طلسم اینفو از همه کسانی که در زمینه طلسم و جادو، فال و طالع بینی فعالیت دارند دعوت به همکاری می نماید.
هدف ما رقابت نیست، رفاقت و بر طرف کردن مشکلات کسانی است که به ما مراجعه می کنند. ما میتوانیم توسط موکلین قوی مسلمان و غیرمسلمان مشکلات شما را با طلسم و جادو حل کنیم. به اختیار شما مشکلات را موقت یا دائمی برای شما حل و فصل می کنیم.
شماره دعانویس و جادوگر قوی
شماره دعانویس و شماره جادوگر در سایت طلسم اینفو یافت می شود. برای بررسی مشکل خود با اعضای سایت در ارتباط باشید و پس از راهنمایی و مشاوره به دستور استاد اقدام و مشکل خود را بر طرف کنید.
لازم به ذکر است طلسمات کفاره و زکات دارند، به همین خاطر طلسم رایگان انجام نمی شود. طلسمات پولی بوده و باید هزینه آن را پرداخت کنید.
سایت طلسم اینفو، انواع طلسم قوی و ارزان را ارائه می دهد تا تمامی افراد بتوانند از این طریق مشکلات خود را حل نمایند.

مطلب پیشنهادی

طلسم مفتاح الکنز

طلسم مفتاح الکنز طلسمی فوق العاده قوی و کارآزموده جهت حل تمامی مشکلات،این لوح عظیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید