Verification: 03703ab86c189f7c مراقبه - ایران دعا | بزرگترین سایت و مرجع دعا درمانی | بخت گشایی | رزق و روزی | کارگشایی

مراقبه

🍀‌ #مراقبه_چیست ؟

مراقبه چیزے نیست جز ایجاد حالتے ڪه ذهن در آن ڪمترین فعالیت را داشته باشد .ذهن تمام ترس ها، اضطراب ها ،فڪرها ،خواسته ها ، و …. را در برمیگیرد .وقتے ڪه ذهن فعال نباشد مغز آرام میگیرد البته نه از طریق وادار ڪردن به این ڪار ،چرا ڪه در این صورت ڪشمڪش و دو گانگے پیش مے آید

🌾اگر ذهن را به درختے تشبیه ڪنیم شاخه هایے همچون خشم ترس اضطراب و .. دارد اگر برگ ها و شاخه هاے درخت را هرس ڪنیم قطور تر و تنومند تر میشود .

🍃براے نابود ڪردن درخت باید ریشه هاے آن را ڪه در زمین پنهان است نابود ڪرد براے آرام ڪردن مغز یا براے حالت بے ذهنے نباید اقدام به ترک ترس یا خشم یا مقابله با آنها برخواست تنها ڪافیست از مراقبه یعنے آگاه بودن به عمق و ریشه ے هر چیز رفتن و فریب ظاهر را نخوردن .
🌸در هر لحظه هر ڪارے ڪه انجام مے دهیم باید فڪر ڪنیم و در آن لحظه حضور داشته باشیم و نسبت به آن آگاه باشیم و زمان را ڪه حاصل فاصله بین خواسته ها و آرزوها با داشته هایت حذف ڪنیم .
🌼خواسته و آرزوئے صحیح است ڪه فاصله ے زمانے براے رسیدن به آن وجود نداشته باشد در آن صورت دیگر خواسته و آرزویے وجود ندارد و همه چیز در حال اتفاق میفتد .
✅مراقبه یعنے ڪشف حقیقت وجودے حقیقتے ڪه در درون همگان وجود دارد و خارج و جدا از ما نیست پس باید از درون آغاز ڪرد زیرا نزدیک ترین نقطه به حقیقت است.

همراه ما با فایل ها ومطالب انگیزشے انرژے +روانشناسے موفقیت مراقبه مدیتیشن #چگونه_مراقبه_ڪنیم ؟

⭐️مراقبه ڪلمه‌اے عربے است ڪه از ماده رقبه به معنے گردن گرفته شده است و به آن جهت ڪه انسان به هنگام نظارت و مواظبت از چیزے گردن می‌ڪشد، و اوضاع را زیر نظر می‌گیرد، این واژه بر معنے #نظارت و #مواظبت و #تحقیق و زیر نظر گرفتن چیزے، اطلاق شده است.
مراقبه یعنے دستیابے به #آگاهے ناب و فارغ از دغدغه هاے فڪری.مراقبه یعنے این ڪه به وجود مجال موجودیت بدهیم(مارتین هایدگر)
❇️مراقبه به دو منظور صورت مے گیرد:
1- آگاهے عرفانے
2- آرامش روحی-فیزیولوژیڪ

❇️ #چهار_عنصر_اصلے_مراقبه :
–  محیط آرام
–  شیء یا موضوعے براے تمرڪز فڪر
–  ذهنیت انفعالے و بے تفاوت(مهمترےن عنصر)
–  حالت بدنے راحت(معمولا بصورت نشسته)

❇️ #حالت_هاے_بدن_هنگام_مراقبه:
–    نشستن به شیوه مصریان
–     حالت نشسته آسان
–     حالت نشسته ژاپنی
–     حالت نشسته ڪامل
–     حالت نشسته #لوتوس ڪامل

❇️ #زمان_مراقبه: روزانه یک یا دوبار به مدت 20تا 30 دقیقه

❇️چگونگے انجام مراقبه:
در مڪانے آرام و دور از سروصدا به شڪل یڪے از حالت هاے مراقبه باید نشست. #ستون_فقرات باید عمود بر زمین باشد. معمولا در مراقبه چشم ها بسته می‌باشند. #تنفس ها بصورت #شڪمے صورت گرفته و با تمام وجود شروع به تنفس می‌ڪنیم. براے تمرڪز بیشتر بر تنفس می‌توان براے هر دم و باز دم از یک تا ده شمرد. تمرڪز #ذهن باید روے مجراے تنفسے  و مخصوصا قسمت ناحیه زیر ناف صورت مے گیرد. مے توان روے صداے تنفس هم متمرڪز شد. بعد از چند هفته می‌توان عمل شمارش را حذف نمود و بجاے آن از یک ڪلمه (#مانترا) استفاده نمود.

❇️ #انواع_مراقبه:
1-   #مراقبه_تنفسے: اولین گام براے مراقبه و پایه هر مراقبه دیگر است. تنفس رابط میان بدن و روح است.تنفس نزدیڪ‌ترین رابطه را  با حیات دارد. چنگ انداختن به هوا با شش‌ها، چنگ زدن به زندگے است. بنا بر باور چینی‌ها هوا منشأ پیدایش هستے می‌باشد. طبیعت حاصل هواے متراڪم و آسمان حاصل هواے لطیف و باز شده می‌باشد. در هوا می‌توان انرژے هاے خوب و بد را جست. در مراقبه تنفس، شخص بعنوان مشاهده ڪننده تنفس عمل می‌ڪند ڪه به آن تفڪر نظاره‌اے می‌گویند. در هنگام مراقبه ممڪن است افڪار، ذهن انسان را منحرف نمایند ڪه باید منفعل بود و جریان آن را در ذهن پذیرفت و به آرامے ذهن را به مراقبه آورد.
2-   #مراقبه_دیدارے: تقریبا به همان شڪل مراقبه تنفسے صورت می‌گیرد با این تفاوت ڪه در این نوع مراقبه، تمرڪز ذهن روے یک تصویر ( #ماندالا ، #نماد ، #ڪاسینا ، #یانترا ) است ڪه گاه با چشمان باز و گاهے با چشمان بسته صورت می‌گیرد.
گل یا شعله شمع می‌تواند موضوع مناسبے براے این نوع مراقبه باشد. از دیگر موضوعات مراقبه دیدارے: #چهارعنصر(آب، خاک، آتش، هوا) ، چهار رنگ(آبے، زرد، قرمز، سفید)، نور و فضا مے باشند.
شیئی ڪه مورد مراقبه قرار می‌گیرد نماد محسوب می‌شود. نمادها از طنین بالایے برخوردارند. نماد تمامے تارهاے #روح انسان را یڪجا به #ارتعاش درمی‌‌آورد در حالے ڪه گفتار، هر بار فقط یک فڪر را برمی‌گزیند. نماد رو به درون دارد در حالے ڪه زبان رو به بیرون. قویترین نماد #نور است. مشهود بودن و قابل روئیت بودن تنها یڪے از تواناییهاے نور است. هر آن چه در دنیا وجود دارد نور او را منعڪس می‌سازدباید از مراقبه لذت برد

این لذت در دسترس همگے است، چه آن ڪارمندے ڪه در اتاق سیمانے و شیشه‌اے نشسته و چه آن زارع و ملوانے ڪه با عناصر طبیعے در تماس مستقیم قرار داردحتے یک نقاشے نیز می‌تواند موضوع مراقبه قرار گیرد. هر چیزے صرفا نماینده چیزے ڪه هست نیست بلڪه نماد و بیانگر معناے وسیعترے می‌باشد
3-   #مراقبه_شنیدارے: طبیعت منبعے غنے از صداهاے مناسبے براے مراقبه است. حرڪت آب، زمزمه نهر، همسرایے جیرجیرڪ‌ها، وزش باد روے علفزار یا حتے صداے تنفس ڪه همیشه در دسترس انسان است.
موسیقی معمولا خون و اعصاب را یا تحریک می‌ڪند یا به آن آرامش می‌بخشد. گوش دادن به موسیقے می‌تواند گونه‌اے مراقبه شنیدارے محسوب گردد. ڪسانے ڪه به نواهاے مختلف حساس باشند، به وسیله موسیقے با مراحل مختلف هوشیارے عرفانے تماس پیدا می‌ڪنند. از میان تمام هنرها، موسیقے سریعتر و نافذتر حالات معنوے را منتقل می‌ڪند. موسیقے می‌تواند گوش درون را باز نماید. اسرار موسیقے را ڪسانے درک می‌ڪنند ڪه به موهبت الهے بودن آن پے برده باشند. بعضے از فرق صوفیه با موسیقے می‌رقصند، این #رقصیدن نوعے #مراقبه_حرڪتے است.

#ﺩﺭ_ﻫﻨﮕﺎﻡ_ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ_ﭼﻪ_ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ_ﺩﺭ_ﻣﻐﺰ_ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ؟
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ؛ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ.
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﻑ ﺍﻡ ﺁﺭ ﺁﯼ ‏( fMRI‏) ،
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﻭ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﺘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﺍﻣﻮﺍﺟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺑﺘﺎ ‏(ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ
ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﺷﻦ‏) ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
مدیتیشن و ریکاوری

درباره سایت بزرگ طلسم در ایران
سایت طلسم اینفو بزرگترین مجموعه طلسم و محفل جادوگری در ایران است که طلسمات سخت و با تاثیر قوی را انجام می دهند. از جمله طلسماتی که می توانیم برای شما انجام دهیم می توان به لیست زیر اشاره کرد:
1. طلسم یهودی
2. طلسم صبی
3. طلسم هندی
4. طلسم مصری
5. طلسم ایرانی
6. طلسم عربی
7. طلسم مصری
8. و ….
طلسمات توسط اساتید در هر مذهب نوشته می شوند که همین امر باعث می شود تاثیر طلسمات 100% باشد. سایت طلسم اینفو از همه کسانی که در زمینه طلسم و جادو، فال و طالع بینی فعالیت دارند دعوت به همکاری می نماید.
هدف ما رقابت نیست، رفاقت و بر طرف کردن مشکلات کسانی است که به ما مراجعه می کنند. ما میتوانیم توسط موکلین قوی مسلمان و غیرمسلمان مشکلات شما را با طلسم و جادو حل کنیم. به اختیار شما مشکلات را موقت یا دائمی برای شما حل و فصل می کنیم.
شماره دعانویس و جادوگر قوی
شماره دعانویس و شماره جادوگر در سایت طلسم اینفو یافت می شود. برای بررسی مشکل خود با اعضای سایت در ارتباط باشید و پس از راهنمایی و مشاوره به دستور استاد اقدام و مشکل خود را بر طرف کنید.
لازم به ذکر است طلسمات کفاره و زکات دارند، به همین خاطر طلسم رایگان انجام نمی شود. طلسمات پولی بوده و باید هزینه آن را پرداخت کنید.
سایت طلسم اینفو، انواع طلسم قوی و ارزان را ارائه می دهد تا تمامی افراد بتوانند از این طریق مشکلات خود را حل نمایند.

مطلب پیشنهادی

طلسم مفتاح الکنز

طلسم مفتاح الکنز طلسمی فوق العاده قوی و کارآزموده جهت حل تمامی مشکلات،این لوح عظیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید