Verification: 03703ab86c189f7c آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک » طلسم و علوم غریبه طلسم و علوم غریبه

آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک » طلسم و علوم غریبه طلسم و علوم غریبه

آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک » طلسم و علوم غریبه طلسم و علوم غریبه

آموزش متافیزیک

از متافیزیک تعریف های متفاوتی از استادان بزرگ تاریخ بیان شده است استادانی مانند ابن سینا،ارسطو و دیگر استادان و فیلسوفان بزرگ تاریخ میباشد که در ادامه به آن میپزدازیم

ارسطو : متافیزیک اندیشیدن درمورد اکثر مسائل اساسی وجود است.بنابراین ارستو متافیزیک را اندیشیدن و تفکر معرفی می کند. کلمه ی وجود منظور ماهیت اولیه جهان هستی است صرف نظر از موجوداتیکه در آن وجود دارد و میبینیم. پس ماهیت اصلی جهان هستی بدون موجودات و اندیشیدن به جهان هستی بدون موجودات را متافیزیک می‌گویند.

ابن سینا: متافیزیک مجموعه ای از حکمت ماقبل الطبیعه و مابعدالطبیعه منظور این است که ماقبل الطبیعه جهان یا هستی که از نظر مرتبه و جایگاه(منظور تقدم و تاخر زمانی نیست) قبل از این جهان طبیعی است.مابعد الطبیعه یعنی وقتی که از این جهان فیزیکی به جهان بعد از این جهان نگاه کنیم.

حکمت: در متافیزیک از کلمه ی حکمت و فلسفه استفاده کردند منظور از حکمت دانشی که الهی است و به صورت مستقیم به شکل الهام و شهود و از عالم بالا به حکیم جاری می شود. منظور از فلسفه ماحصل کوشش و تلاش وجه ذهن خود انسان است یعنی ذهن انسان تولید می کند و اندیشه می کند.شاید موضوع هردو از لحاظ ظاهری یکی باشد ولی منشا آن دوتا است که سرچشمه حکمت از عالم بالا است و آگاهی ناب و سرچشمه فلسفه از ذهن خود بشر است.

برتراند راسل : آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک متافیزیک کوششی برای شناخت کل عالم از راه تفکر یعنی نه فقط این عالمی که می بینیم بلکه کل هستی ، تمام جهان را باهم(از راه تفکر و اندیشیدن) بخواهیم بشناسیم.چرا از راه تفکر و اندیشیدن تمام جهان هستی را بشناسیم؟چون از حواس پنجگانه، از نظر حسی دسترسی نداریم و از طریق تجربی و آزمایشی کل هستی را نمیتوان شناخت پس از راه تفکر و اندیشه عالم هستی را می شناسیم.

ریچارد تیلر : متافیزیک عبارت است از اندیشیدن درباره ی اساسی ترین مسائل وجود بدون تحکم ، بدون جبر و فشار. در یک ذهن باز می‌خواهیم درباره ی اساسی ترین مسائل وجود اندیشه وتفکر کنیم.منظور از وجود کل جهان هستی بدون فرم و قالب و عوامل و موجودات است.

آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک

آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک

تعریف کلی متافیزیک،متافیزیک چیست؟

مابعدالطبیعه یا متافیزیک یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش دربارهٔ چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل می‌پردازد  متافیزیک را ریشهٔ فلسفه می‌دانند؛ بدین معنا که فیلسوفان نخستین عمدتاً به این حوزه از فلسفه می‌پرداخته‌اند. در فلسفهٔ معاصر، به مباحث مابعدالطبیعی با شکٌاکیت بسیار نگریسته‌اند تلفظ صحیح مابعدالطبیعه، مابَعدالطبیعه است و تلفظ مابُعدالطبیعه اشتباه است.

سایکوکینزی و انواع مخطلف آن

تله کینزی (حرکت اجسام با نیروی ذهن )،پیرو کینزی (کنترل آتش )،

کرایو کینزی (کنترل یخ) هیدرو کینزی (کنترل آب )،الکترو کینزی (کنترل الکتریسیته )و…..

تله‌پاتي: كه عبارت است از ارتباط بين دو يا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج‌گانه و با استفاده از نيروي فكر.

سفر روح: كه عبارت است از خروج اختياري روح از بدن و بازگشت اختياري آن به بدن.

سايكومتري: كه عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشياء بي‌جان.

هاله شناسي: كه عبارت است از بررسي انرژيهاي لطيف و ظريف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه قابل احساس و ادراك نمي‌باشد و همچنين چگونگي انتقال و تبادل اين انرژيها بين افراد(ارسال و دريافت آن).

هاله نوراني: كه عبارت است از انرژيهاي لطيف و ظريف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج‌گانه و در حالت عادي قابل احساس و ادراك نمي‌باشد، همچنين ارتباط هالة نوراني با بهداشت و سلامت جسم و روان.

پيشگویی: كه عبارت است از تلاش جهت كسب اطلاعات و اخبار در مورد آينده با استفاده از روشهاي مختلف.

كف شناسي: كه عبارت است از بررسي و مطالعه خطوط كف دست و ارتباط آنها با خصوصيات جسمي، رواني و روحي فرد و ارتباط اين خطوط با سلامت انسان و بعضاً ارتباط آن با برخي آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک از وقايع آينده.

حس ششم: كه عبارت است از دريافت برخي اطلاعات و احساس برخي چيزها بدون استفاده از حواس پنج‌گانه.

هيپنوتيزم: كه عبارت است از قرار گرفتن فرد در وضعيت خاصي كه ناخودآگاه او فعال شده و در حالت تمركز ذهن قرار مي‌گيرد

خود هيپنوتيزم: كه عبارت است از قرار گرفتن در حالت خاصي از تمركز به منظور خود تلقيني براي تقويت محاسن و تضعيف معايب.

مراقبه(مدیتيشن) : كه عبارت است از توجه و تمركز بدون تلاش بر يك موضوع خاص ديداري، شنيداري، گفتاري، فكري و قلبي به عنوان ابزاري براي درك و احساس جهان هستي و رهايي موقت و محدود از دنياي فيزيكي و مسائل و مشكلات آن و سوق دادن توجه و تمركز به درون.

مراقبه ديداري: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بي‌حركت و تمركز بر يك منظره و يا تصوير و ثبت آن در ذهن و سپس بستن چشم و تجسم آن منظره و يا تصوير و تداوم اين كار به منظور رها شدن از دنياي فيزيكي و فراموش كردن آن و درك و احساس تمام جهان هستي.

مراقبه گفتاري: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بي‌حركت و تكرار يك كلمه و يا عبارت مقدس به زبان و يا به دل همراه با تمركز برآن.

آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک

آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک

مراقبه شنيداري: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بي‌حركت و تمركز بر حس شنوايي و گوش دادن به يك صدا و يا صوت طبيعي و يا گوش دادن به يك نوار موسيقي مجاز.(منظور از مجاز: داراي مجوز انتشار از وزارت ارشاد مي‌باشد.)

مراقبه فكري: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بي‌حركت وتمركز بر يك موضوع خاص فكري و انديشيدن در مورد آن. اين موضوع فكري مي‌تواند مربوط به دنيا و يا عقبي باشد. مثلاً انديشيدن در مورد علوم مختلف مرسوم آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک در دانشگاهها و انديشيدن در مورد علت خلقت، خودشناسي، مرگ، حساب و كتابِ آخرت و…

مراقبة احساسي: كه عبارت است از قرار گرفتن جسم در يك وضعيت بي‌حركت و تمركز بر قلب و ايجاد يك احساس خوب و مطلوب در آن و تداوم تمركز برآن حس.

روح و روح شناسي: كه عبارت است از تحقيق و تفحص درمورد ماهيت روح، منشاء و مرجع آن، خصوصيات و ويژگي‌هاي آن، غايت و مقصد آن، تشابه و تفاوت‌هاي آن با جسم و روان.

روح پزشكي: كه عبارت است از شناسايي و درمان بيماري‌هاي روحي.

ارتباط با ارواح: كه شامل تلاش براي ايجاد ارتباط با ارواح زندگان و مردگان به صورت مستقيم و يا با واسطه ابزار و وسايل بوده و اين ارواح مي‌توانند متعلق به افراد معمولي يا افراد تكامل يافته و پاك باشند.

خودشناسي: خودشناسي غايت و نهايت شناخت‌هاست كه به شناخت خداوند حكيم منتهي مي‌شود. هر كس خود را بشناسد، خداي متعال را خواهد شناخت. خودشناسي برترين حكمت‌ها و سودمندترين شناخت‌هاست.

خداشناسي: شناخت خداوند عزوجل آغاز دين‌داري، از جمله بالاترين شناخت‌ها و عامل كامل شدن معرفت است. شناخت حضرت حق تعالي سبب دوستي با او و بي‌نيازي از خلق و دل كندن از دنيا مي‌شود. كسي كه خدا را بشناسد تنها نخواهد ماند(هو معكم اين ما كنتم) هر چند به ظاهر از خلق دور ماند، چرا كه خداشناسي مونس هر تنهايي و يار و ياور هر بي‌كسي است. آموزش علوم غریبه،طلسم ها و علم متافیزیک خداشناسي نيروي هر ناتواني، روشنايي هر تاريكي و شفاي هر بيماري است(يا من اسمه دوا و ذكره شفا).

دوستان مطلب طولانی شد در آینده مطالب بیشتری درمورد این دو علم خواهیم گذاشت

مطلب پیشنهادی

دعای بستن زبان از راه دور

دعای بستن زبان از راه دور  در اینجا می خواهیم در مورد دعای بستن زبان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید